Vedtægter

Vedtægter for Ribe Fotoklub “Jacob A. Riis”

§ 1 Navn

1.10            Foreningens navn er Ribe Fotoklub “Jacob A. Riis”, stiftet den 25. marts 2013.
Foreningen har adresse hos den til enhver tid værende formand.
Foreningens navn og logo må kun benyttes i forbindelse med arrangementer, der er godkendt af bestyrelsen.

§ 2 Hjemsted

2.10            Hjemhørende i Esbjerg Kommune.

§ 3 Formål

3.10            Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

3.20            Foreningens formål er at fremme medlemmernes sans for god fotografi. Dette opnås eksempelvis ved løsning af fotografiske opgaver, foredrag, undervisning, råd og vejledning, samarbejde med andre klubber, arrangementer eller udstillinger såvel i som udenfor klubben, konkurrencer, fotoudflugter, saglig kritik m.m. og ikke mindst at skabe et venskabeligt sammenhold blandt medlemmer i alle aldre.

3.30            Foreningens faciliteter må ikke anvendes i kommercielt øjemed.

§ 4 Medlemskab

4.10            Personer med interesse for fotografi, og den fotografiske proces, kan blive medlem af Ribe Fotoklub. Ved optagelse som medlem accepteres dermed klubbens regler og vedtægter.

4.20            Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 14 år. Medlemmer mellem 14 – 25 år optages som ungdomsmedlemmer.

4.30            Udmeldelse finder sted ved henvendelse til kassereren, og forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

4.40            Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, hvis medlemmet ved groft brud på foreningens love og regler, eller på anden vis, skader foreningens interesser og omdømme.

4.50            Generalforsamlingen kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, hvilket sker ved simpelt flertal. Dog vil bestyrelsen afgøre eksklusion i forbindelse med kontingensrestance, jf. § 5, stk. 5.50.

4.60            Tyveri fra foreningen eller fra dennes medlemmer vil medføre automatisk eksklusion.

4.70            Et medlem der dømmes ved en domstol for brud på dansk lovgivning i direkte forbindelse med medlemmets fotografiske virke, er automatisk ekskluderet af klubben. Personer, der er dømt for brud på dansk lov, eller hvor i mod der foretages undersøgelse af myndigheder for brud på dansk lovgivning i direkte forbindelse med vedkommendes fotografiske virke, kan ikke optages i foreningen. Det påhviler ansøgeren en pligt selv at gøre opmærksom på sådanne forhold.

4.80            I sager om eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen og/eller generalforsamlingen træffer sin afgørelse.

§ 5 Kontingent

5.1              Medlemmerne er forpligtet til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

5.20            Mod 25 % af normalkontingent kan passivt medlemskab opnås. Et passivt medlem har adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret, samt til foreningens fester og udflugter.

5.30            Bestyrelsen kan for nye medlemmer, som optages midt i en periode, fastsætte et passende kontingent for resterende medlemsperiode, indtil den sædvanlige kontingentbetaling finder sted. Bestyrelsen beregner en passende brugerbetaling for benyttelse af foreningens faciliteter, således, at driften af dette dermed dækkes af medlemmet. Denne brugerbetaling opkræves årligt som et tillæg til det normale kontingent.

5.40            For unge mellem 14 – 25 år, er kontingentet det halve af det kontingent, som generalforsamlingen fastsætter. Samboende fæller og børn over 14 år, kan optages på fælleskontingent og betaler 50 % af normalkontingentet.

5.50            Kontingentrestance kan medføre eksklusion af foreningen, jf. § 4, stk. 4.50.

§ 6 Generalforsamlingen

6.10            Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.20            Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

6.30            Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen. Ligeledes vælges der en referent.

6.40            Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

6.50            Ordinær generalforsamling skal indvarsles i lokalt dagblad 14 dage før afholdelse. Ligeledes skal der på hjemmesiden, og med sms/mail til medlemmer af klubben, gives varsel om afholdelse af generalforsamling også senest 14 dage før afholdelse.

6.60            Alle afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning, medmindre blot et fremmødt stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg skal være skriftlige.

6.61            Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når der er lovligt indvarslet.

6.70            Et medlem er kun stemmeberettiget, hvis man ikke er i kontingentrestance og er til stede ved generalforsamlingens begyndelse. Medlemmer under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen.

6.80            Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 10 personer, af de stemmeberettigede medlemmer med underskrift forlanger det. Her vil en beslutning være gyldig, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

6.90            Vedtægtsændring kan kun ske på generalforsamlingen. Vedtagelsen er gyldig, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Forslag til vedtægtsændringen skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamling afholdes.

§ 7 Bestyrelsen

7.10            Alle medlemmer, der er fyldt 18 år og er myndige, er valgbare til bestyrelsen som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.

7.20            Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og billedansvarlig.

7.30            Foruden de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges der 2 suppleanter. Disse indtræder i bestyrelsen, hvis frafald opstår, og herefter kan en ny konstitution af bestyrelsen evt. finde sted.

7.40            Medlemmer til bestyrelsen, vælges for 2 år ad gangen. suppleanter, revisor og revisorsuppleant, vælges dog hvert år. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. Du kan stemme i forhold til de antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Bestyrelsen vælger ved lodtrækning de 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg i 2014.

7.50            Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af specielle opgaver. Disse har adgang og taleret til/på bestyrelsesmøderne, men er dog uden stemmeret i bestyrelsen.

7.60            Bestyrelsen holder minimum 4 møder årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8 Tegningsret

8.10.           Foreningen tegnes af formanden alene. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden. Kun formanden og kassereren har i foreningen tegningsret til at binde klubben økonomisk. Kun formanden og kassereren kan i forening underskrive og hæve af foreningens midler i bank/sparekasse.

§ 9 Regnskab

9.10            Regnskabsåret følger kalenderåret.  Klubbens aktiver opbevares i anerkendt pengeinstitut. Hævninger på beløb op til 3.000,- kr. kræver ikke formandens underskrift.

9.20             Foreningen kan på intet tidspunkt stifte gæld.

§ 10 Opløsning

10.10          Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og hvor 2/3 af forsamlingen stemmer herfor.

10.20          Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, med samme dagsorden, senest tre uger efter. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte, såfremt 2/3 stemmer for en opløsning.

10.30          Generalforsamlingen disponerer herefter over foreningens formue, og øvrige aktiver tilfalder Esbjerg Kommune. Billeder tilfalder autor om denne er medlem, øvrige billeder tilfalder lokale arkiver og museer.

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook